1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

مواد شیمیایی اکسید چیست؟


یک اکسید یک ترکیب فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی است که از یک یا چند اتم اکسیژن و یک یا چند اتم از عناصر دیگر تشکیل شده‌است مثال کربن دی‌اکسید یک ترکیب است که از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است و آلومینا از چند اتم آلومینیوم و اکسیژن با فرمول Al2O3 تشکیل شده‌است.


فهرست اکسیدهای شناخته شده برپایه حالت اکسیداسیون

    Element in −1 oxidation state
        اکسیژن دی‌فلورید (OF2)
    Element in multiple oxidation states
        آنتیموان تتروکسید (Sb2O4)
        کبالت(II,III) اکسید (Co3O4)
        آهن(II,III) اکسید (Fe3O4)
        سرب تتروکسید (Pb3O4)
        منگنز(II,III) اکسید (Mn3O4)
        نقره(I,III) اکسید (AgO)
    Element in 1 oxidation state
        مس(I) اکسید (Cu2O)
        دی‌کربن منوکسید (C2O)
        دی‌کلرید منوکسید (Cl2O)
        لیتیوم اکسید (Li2O)
        پتاسیم اکسید (K2O)
        روبیدیوم اکسید (Rb2O)
        نقره(I) اکسید (Ag2O)
        تالیوم اکسید (Tl2O)
        سدیم اکسید (Na2O)
        آب (H2O)
    Element in 2 oxidation state
        اکسید آلومینیوم(II) (AlO)
        اکسید باریم (BaO)
        اکسید برلیوم (BeO)
        کادمیم اکسید (CdO)
        کلسیم اکسید (CaO)
        کربن مونوکسید (CO)
        اکسید کبالت(II) (CoO)
        مس(II) اکسید (CuO)
        اکسید آهن(II) (FeO)
        اکسید سرب(II) (PbO)
        منیزیم اکسید (MgO)
        جیوه(II) اکسید (جیوهO)
        اکسید نیکل(II) (NiO)
        اکسید نیتروژن (NO)
        اکسید پالادیم(II) (PdO)
        اکسید استرانسیم (SrO)
        مونواکسید گوگرد (SO)
        اکسید قلع(II) (SnO)
        اکسید تیتانیوم(II) (TiO)
        اکسید وانادیم(II) (VO)
        روی اکسید (ZnO)
    Element in 3 oxidation state
        آلومینا (Al2O3)
        سنارمونتیت (Sb2O3)
        آرسنیک تری‌اکسید (As2O3)
        اکسید بیسموت(III) (Bi2O3)
        بور اکسید (B2O3)
        اکسید کروم(III) (Cr2O3)
        دی‌نیتروژن تری‌اکسید (N2O3)
        اکسید اربیم (Er2O3)
        گادولینیم اکسید (Gd2O3)
        اکسید گالیم(III) (Ga2O3)
        اکسید هولمیم(III) (Ho2O3)
        اکسید ایندیم(III) (In2O3)
        اکسید آهن(III) (Fe2O3)
        اکسید لانتان (La2O3)
        اکسید لوتتیم(III) (Lu2O3)
        اکسید نیکل(III) (Ni2O3)
        فسفر تری‌اکسید (P4O6)
        پرومتیوم اکسید (Pm2O3)
        اکسید رودیم(III) (Rh2O3)
        اکسید ساماریوم(III) (Sm2O3)
        اسکاندیوم اکسید (Sc2O3)
        تربیوم(III) اکسید (Tb2O3)
        اکسید تالیوم(III) (Tl2O3)
        اکسید تولیوم(III) (Tm2O3)
        اکسید تیتانیم(III) (Ti2O3)
        Tungsten(III) oxide (W2O3)
        اکسید وانادیوم(III) (V2O3)
        اکسید ایتربیم(III) (Yb2O3)
        اکسید ایتریم(III) (Y2O3)
    Element in 4 oxidation state
        کربن دی‌اکسید (CO2)
        کربن تری اکسید (CO3)
        اکسید سریم(IV) (CeO2)
        دی‌اکسید کلر (ClO2)
        اکسید کروم(IV) (CrO2)
        دی‌نیتروژن تترااکسید (N2O4)
        ژرمانیم دی‌اکسید (GeO2)
        اکسید هافنیم(IV) (HfO2)
        دی‌اکسید سرب (PbO2)
        دی‌اکسید منگنز (MnO2)
        نیتروژن دی‌اکسید (NO2)
        پلوتونیوم(IV) اکسید (PuO2)
        اکسید روتنیوم(IV) (RuO2)
        سلنیوم دی‌اکسید (SeO2)
        سیلیسیم دی‌اکسید (SiO2)
        گوگرد دی‌اکسید (SO2)
        دی‌اکسید تلوریم (TeO2)
        دی‌اکسید توریم (توریمO2)
        دی‌اکسید قلع (SnO2)
        تیتانیوم دی اکسید (TiO2)
        اکسید تنگستن(IV) (WO2)
        اورانیوم دی‌اکسید (UO2)
        اکسید وانادیم(IV) (VO2)
        دی‌اکسید زیرکونیوم (ZrO2)
    Element in 5 oxidation state
        آنتیموان پنتوکسید (Sb2O5)
        آرسنیک پنتوکسید (As2O5)
        دی‌نیتروژن پنتوکسید (N2O5)
        نیوبیوم پنتوکسید
        فسفر پنتوکسید (P2O5)
        تانتال پنتوکسید (Ta2O5)
        وانادیوم(V) اکسید (V2O5)
    Element in 6 oxidation state
        کروم تیروکسید (CrO3)
        مولیبدن(VI) اکسید (MoO3)
        رنیوم تری‌اکسید (ReO3)
        سلنیوم تری‌اکسید (SeO3)
        گوگرد تری‌اکسید (SO3)
        تلوریوم تری‌اکسید (TeO3)
        تنگستن تری‌اکسید (WO3)
        اورانیوم تری‌اکسید (UO3)
        گزنون تری‌اکسید (XeO3)
    Element in 7 oxidation state
        دی‌کلرین هپتوکسید (Cl2O7)
        منگنز(VII) اکسید (Mn2O7)
        رنیم (VII) اکسید (Re2O7)
        تکنسیوم(VII) اکسید
    Element in 8 oxidation state
        اسمیوم تتروکسید (OsO4)
        روتنیوم تتروکسید (RuO4)
        گزنون تتروکسید (XeO4)


فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی