1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص

طبقه بندی مواد شیمیایی بر اساس درصد خلوص

طبقه بندی مواد شیمیایی صنعتی بر اساس درصد خلوص

برای تکذیب هر گونه امر مردودی بین استاندارد ها مقیاسی که این جا استفاده خواهد شد در مواد شیمیایی صنعتی از بیشترین خلوص تا کمترین خلوص خواهد بود .

    گرید تحلیلی Analytical chemistry grade ( خلوص استثنائی تقریبا نزدیک به بیشتر از 99 درصد )
    گرید آزمایشگاهی Laboratory chemistry grade ( بسیار خالص نزدیک به بیشتر از 97 درصد )
    گرید عمومی / آزمایشگاهی Laboratory/ General chemistry grade ( درجات متغیری از خلوص بسته به نوع استاندارد )
    گرید عمومی General chemistry grade ( خالص تقریبا نزدیک به بیشتر از 95 درصد )
    گرید صنعتی Industrial chemistry grade ( ناخالص بیشتر از تقریبا 90 درصد )

مواد شیمیایی صنعتی