1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

ساختار مولکولی اسید سولفوریک

ساختار مولکولی اسید سولفوریک

ساختار مولکولی اسید سولفوریک

این ماده از مواد شیمیایی صنعتی مولکول ‌هایی شامل یک اتم گوگرد ، چهار اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن ساخته شده ‌است. از آن جا که هیدروژن‌ ها به اتم اکسیژن متصل هستند، حامل بار مثبت جزیی میباشند و قادرند به عنوان هیدروژن اسیدی عمل کنند . با از دست دادن اولین هیدروژن، آنیون هیدروژن‌ سولفات تولید می ‌شود که با توجه به ساختارهای رزونانسی ، بسیار پایدار است ؛ بنابراین اولین تفکیک سولفوریک اسید، به شکل کامل انجام می‌شود :
 سولفوریک اسید

برای دومین مرحله، از مواد شیمیایی صنعتی باید هیدروژن به شکل کاتیون ، آنیون هیدروژن‌ سولفات را ترک کند که چنان راحت نیست ؛ بنابراین تفکیک دومین هیدروژن اسیدی در سولفوریک اسید ، کامل نیست و یک واکنش تعادلی به صورت زیر است :
واکنش 2  :  سولفوریک اسید

مواد شیمیایی صنعتی