مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 جمعه 28 شهریور
 اخبار و اطلاعیه ها

تجزیه و شناسایی عنصر نقره

تجزیه و شناسایی عنصر نقره
تجزیه و شناسایی عنصر نقره

محلولهای حاوی یون نقره از مواد شیمیایی صنعتی را می‌توان به آسانی تشکیل رسوب کلرید نقره بوسیله افزایش اسید کلریدریک ، شناسایی کرد. این رسوب را می‌توان از رسوبهای سرب وجیوه یک ظرفیتی ، بوسیله قدرت حل شدن آن درهنگام افزودن هیدروکسید آمونیوم اضافی وایجاد رسوب مجدد با افزودن اسید نیتریک متمایز نمود. مضافا تجزیه وزنی بوسیلهکلرید نقره  از مواد شیمیایی صنعتی یا برمید نقره که به آسانی قابل رسوب دادن ، خشک کردن و توزین می‌باشند، میسر می‌باشد. همچنین می‌توان یون نقره را بوسیله عمل الکترولیز به نقره فلزی احیاو بدین روش توزین نمود. از محلول تیوسیانات پتاسیم استاندارد شده نیز می‌توان برایتجزیه حجمی نقره استفاده کرد.