1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

ترکیبات نقره (1)

ترکیبات نقره (1)

ترکیبات نقره

نقره در  فروشگاه مواد شیمیایی   ترکیباتش اکثرا بصورت یک ظرفیتی است. لکن اکسید ، فلوئورید وسولفید دو ظرفیتی نقره نیز ملاحظه شده است. تعدادی از ترکیبات مهم نقره عبارتند از:
- نیترات نقره
ترکیبی بی‌رنگ ، بسیار محلول ، اساسا سمی و به سادگی به نقره فلزیاحیا می‌شود و از آن در تهیه ترکیبات نقره ، آئینه های نقره ، جوهرها استفاده می‌شود.
- هیدروکسید دی آمین نقره
 ترکیبکوئوردیناسیونی محلول در آب که به وسیله افزودن هیدروکسید آمونیوم به محلولهایاملاح نقره ، تشکیل می‌شود. این ترکیب در اثر ماندن تشکیل ترکیب بسیار منفجره نقره فولمینات شده را می‌دهد.
- سیانید نقره(AgCN):
مورد مصرف بوسیله سیانید سدیم یا پتاسیم اضافی در آبکاری برای تشکیل یون های کمپلکس که به فلز نقره احیا می‌شوند.
- برمید نقره (AgBr):
ترکیب نامحلول زرد روشن که نسبت به AgCl نامحلولتر است و بیشتر در عکاسی به مصرف می‌رسد. - کلرید نقره(AgCl):
ترکیب سفید نامحلول که در هیدروکسید آمونیوم حل شده تشکیل یونهایکمپلکس Ag(NH_3)_2 می‌دهد. در عکاسی و نیز بعنوان آشکار کننده یونیزاسیون برای اشعه های کیهانی، کاربرد دارد.
- یدید نقره(AgI):
ترکیب نامحلول زرد رنگ و نامحلول تر از AgBr است و برای اصلاح وضعیت ابرها به منظور بارندگی و در عکاسی کاربرد دارد.
- سولفید نقره(Ag_2S):
نامحلولترین نمک نقره ، سیاه رنگ و جزء اصلی تشکیل دهنده تیرگی ظروف نقره می‌باشد.
- کمپلکس های نقره
نقره یک ظرفیتی در  فروشگاه  مواد شیمیایی تعداد زیادی از ترکیبات پایدار کوئوردیناسیونی تشکیلمی‌دهد. این ترکیبات اغلب دو کوئوردینانسی بوده، دارای دو گروه یونی یا مولکولیپیوسته به یک یون مرکزی Ag مانند Ag(CN)_2 می‌باشند. کمپلکسهای کوئوردیناسی مانند -AgCl_3]2] نیز شناخته شده‌اند و احتمالا کمپلکسهای چهارکوئوردیناسی مانند-AgCl_4]3] در محلولها رخ می‌دهد. نقره دو ظرفیتی می‌تواند در برابر تجزیه ،بوسیله تشکیل یون Ag2 با استفاده از ترکیبات آلی مانند ارتو_ فنانترولین ، پیریدین و alpha' ،\alpha_ دی پیریدیل پایدار شود.
یون نقره سه ظرفیتی ( Ag3) نیز با استفاده از کمپلکس شدن به وسیله اتیلن دی بی گوایند پایدار می‌شود.از طرف دیگر کلیه فلزات ضرب سکه ، یعنی مس ، نقره و طلا به آسانی با موادیکهاتمهای نیتروژن ، گوگرد یا هالوژن برای اتصال با آنها تدارک می‌کنند، کمپلکس می‌شوند (. در فروشگاه مواد  شیمیایی بعنوان مثال کمپلکسهای نقره با یون هیدروکسید  خیلی پایدار نیستند، بنابراین اکسید نقره در محلولهای قوی هیدروکسیدسدیم فقط به میزان کمی حل می شود، در حالیکه هیدروکسید روی با توجه بهکوئوردیناسیون شدنش با هیدروکسید ، در آن حل می‌شود.