1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید نقره

هیدروکسید نقره

هیدروکسید نقره

باتری‌های نقره-اکسی
د گونه‌ای از باتری‌های اولیه هستند که در آن از آند روی و کاتد نقره(I) اکسید در الکترولیتی قلیایی شامل پتاسیم هیدروکسید یا سدیم هیدروکسید از فروشگاه مواد شیمیایی تهران تشکیل شده است. در این باتری‌ها نسبت انرژی/وزن بالاست و قیمت آن متناسب با قیمت نقره متغیر است.فروش هیدروکسید نقره در سایت مواد شیمیایی

واکنش کلی که در این سلول گالوانی اتفاق می‌افتد به شکل زیر است:
واکنش کلی موازنه شده در باتری نقره-اکسید. قیمت هیدروکسید نقره در بازار