1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

کلرید طلا

کلرید طلا

کلرید طلا

کلرید طلا
با فرمول شیمیایی Au2Cl6 که در زمان های قدیم از نام کلرید طلایی نیز استفاده می شد، یک فروشگاه مواد شیمیایی تهران از اسید کلریدریک با طلا است . اندیس های کنار اسامی در فرمول شیمیایی بیانگر آن است که مقدار اکسیداسیون فلز طلا برابر با 3، در بیشتر ترکیبات طلا رایج است، می باشد.

معمولا در فروش کلرید طلا از عبور گاز کلرین بر روی پودر طلا در 180 درجه سلیوس بدست می آید. طبق فرمول زیر
2 Au 3 Cl2 → 2 AuCl3

روش دیگری نیز برای تولید کلرید طلا وجود دارد و آن استفاده از واکنش سه ظرفیتی طلا با اسید کلریدریک می باشد؛ به این صورت که ابتدا اسید. اسید کلرید طلا بدست می آید و با قیمت کلرید طلا گرمادهی به آن اسید هیدروژن کلراید آزاد می شود و نهایتا تری کلرید طلا حاصل می شود.